Regulamin

 1. Informacje podstawowe oraz definicje
  1. Ilekroć w Regulaminie występują poniższe pojęcia należy je rozumieć następująco:
   • Pixnet - Pixnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 104a/1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329512 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP o numerze 5862236370, będąca właścicielem i administratorem Serwisu.
   • Serwis - niniejszy serwis internetowy prowadzony przez Pixnet
   • Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług przez Pixnet i użytkowania Serwisu.
   • Ustawa- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
  2. Zasadniczym celem prowadzenia przez Pixnet Serwisu jest świadczenie usług hostingu, w rozumieniu art. 14 ust. 1 Ustawy z tj. udostępniania zasobów systemu teleinformatycznego (zarówno strony internetowej Serwisu jak i powierzchni serwerowej) w celu przechowywania danych zamieszczanych przez użytkownika.
  3. Zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 2 Ustawy Pixnet nie ponosi odpowiedzialności za zawartość Serwisu. Zawartość Serwisu nie jest kontrolowana przez Administratora. Odwiedzając Serwis użytkownik może być narażony na dostęp do zawartości o bezprawnym charakterze, której użytkowanie może się wiązań z powstaniem określonej szkody po stronie użytkownika.
  4. Pixnet zobowiązuje się do uniemożliwienia dostępu do zawartości o bezprawnym charakterze niezwłocznie po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości. Postanowienia ust. 2 i 3, art. 14 Ustawy stosuje się odpowiednio.
 2. Akceptacja warunków
  1. Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na warunki użytkowania Serwisu wynikające z Regulaminu.
  2. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem http://www.photoblog.pl/regulamin.
  3. Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę, w rozumieniu art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na otrzymywanie informacji handlowej, wysyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.
  4. Korzystając z Serwisu użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę, w rozumieniu art. 23 o Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), na przetwarzanie jego danych osobowych, zgłoszonych Pixnet w trakcie rejestracji do lub użytkowania Serwisu, a także bezterminowo po zakończeniu jego użytkowania.
  5. Serwis prowadzi politykę prywatności opartą o powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności o Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
  6. Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża ponadto zgodę na przestrzeganie poniższych zasad:
   • Zakaz umieszczania w Serwisie zawartości nieprawnej, szkodliwej, obelżywej, krzywdzącej, wulgarnej, obscenicznej, drastycznej, naruszającej cudzą prywatność, zawierającej treści rasistowskie lub obrażające uczucia religijne.
   • Zakaz działalności w Serwisie w sposób krzywdzący dla innych osób.
   • Zakaz podawania się za inne osoby, w szczególności innych użytkowników oraz Pixnet.
   • Zakaz umieszczania w Serwisie zawartości do której nie posiada praw rzeczowych.
   • Zakaz umieszczania zawartości naruszającej prawo patentowe, tajemnicę handlową lub innych niezgodnych z prawem treści.
   • Zakaz umieszczania wirusów, kodu komputerowego, plików lub programów stworzonych aby utrudniać, niszczyć lub ograniczać w jakikolwiek sposób funkcjonowania komputera oraz urządzeń peryferyjnych do niego podłączonych.
   • Użytkować Serwis w sposób nie utrudniający oraz nie przerywający jego działania lub sieci z nim połączonych. Nie naruszać wymagań i praw sieci połączonych z Serwisem.
   • Nie używać Serwisu do uzyskiwania lub przechowywania danych osobowych o innych użytkownikach.
   • Nie używać Serwisu lub forum z nim związanego do zamieszczania, uzyskiwania danych o działaniach nielegalnych, zawierających treści promujące przemoc w stosunku do ludzi lub zwierząt. Dotyczy to również informacji na temat konstrukcji bomb, granatów oraz innych broni.
   • Zakaz zamieszczania przez użytkowników w Serwisie przekazów reklamowych lub innych treści zachęcających do dokonania zakupu produktów i usług oferowanych zarówno przez samego użytkownika jak i osoby trzecie. Zakaz ten obejmuje również zamieszczanie linków do innych serwisów internetowych za pośrednictwem których dokonywany jest obrót produktów i usług.
   • Za działanie niezgodne z Regulaminem uznaje się ponadto zamieszczanie linków do galerii internetowych lub innych serwisów internetowych świadczących usługi konkurencyjne do usług oferowanych przez Serwis i Pixnet.
   • W Serwisie dopuszczalne jest zamieszczanie zawartości jedynie własnego autorstwa lub takiej, do której zamieszczający posiada autorskie prawa majątkowe w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80, poz. 204 z 2000r. z późniejszymi zmianami).
  7. Umieszczając zawartość w Serwisie użytkownik udziela Pixnet, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej licencji niewyłącznej (w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych- Dz. U. nr 80, poz. 204 z 2000r. z późniejszymi zmianami) na:
   • publikowanie zamieszczonej zawartości w Serwisie oraz w innych serwisach internetowych (w sieci Internet, sieci mobilnej oraz na innych polach eksploatacji), a także w innych mediach wydawanych przez Pixnet lub osoby trzecie związane z Pixnet
   • dokonywanie opracowań zawartości oraz na korzystanie z tych opracowań i rozporządzanie nimi,
   • wykorzystywanie zawartości w celach promocji i reklamy Serwisu i innych usług dostępnych w sieciach teleinformatycznych.
  8. Udzielając opisanych punkcie poprzedzającym zezwoleń użytkownik pozostaje właścicielem i dysponentem autorskich praw majątkowych do zawartości. W celu uniknięcia dalszych wątpliwości stwierdza się, że wykorzystywanie zawartości na opisanych wyżej zasadach następuje na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej (w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych- Dz. U. nr 80, poz. 204 z 2000r. z późniejszymi zmianami) udzielonej Pixnet na czas nieoznaczony, wraz z prawem do udzielania przez Pixnet sublicencji osobom trzecim. Udzielenie licencji o której mowa powyżej następuje z chwilą zamieszczenia zawartości w Serwisie.
  9. Pixnet ma prawo emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji zawartości i komentarzy zamieszczonych w Serwisie. Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tego tytułu.
 3. Dostęp do Serwisu, zawieszenie użytkownika, odmowa dostępu do Serwisu
  1. Do użytkowania Serwisu dopuszczone są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadające zgodę rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. W stosunku do osób fizycznych posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych Pixnet zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia stosownej zgody rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych, na użytkowanie Serwisu, w dowolnym czasie.
  2. Dostęp do Serwisu możliwy jest po założeniu osobistego konta użytkownika lub poprzez konto użytkownika założone w serwisie Facebook.com. W przypadku użytkowania Serwisu za pośrednictwem konta w serwisie Facebook.com użytkownik powinien się liczyć z tym, że jego aktywność w Serwisie zostanie również odnotowana i utrwalona w serwisie Facebook.com.
  3. Zgodnie z postanowieniami art. 14 Ustawy, administrator Serwisu ma prawo do zawieszenia użytkowania Serwisu przed danego użytkownika, oraz zamknięcia jego konta użytkownika wraz z zawartością umieszczoną w Serwisie, a także do zablokowania jego dostępu do Serwisu. Do zamknięcia konta może dojść wyłącznie gdy działalność użytkownika w Serwisie wypełniała będzie przesłanki opisane w art. 14 ust. 1 Ustawy
  4. Administrator zapewnia możliwość zamknięcia konta założonego przez użytkownika w Serwisie na jego życzenie.
 4. Usługi płatne
  1. Pixnet może udostępniać usługi płatne obejmujące dostęp do publikowanych w Serwisie i wyraźnie oznaczonych materiałów o charakterze ekskluzywnym.
  2. Usługa płatna nabywana jest przez użytkowników poprzez formy płatności udostępnione i szczegółowo opisane na stronach Serwisu.
 5. Naruszenia zasad i reklamacje
  1. Wszelkie naruszenia zasad zawartych w Regulaminie winny być zgłaszane niezwłocznie po ich wystąpieniu. Z uwagi na wygodę użytkowników zaleca się aby przedmiotowe zgłoszenie zostało złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub poprzez panel kontaktowy pod adresem http://www.photoblog.pl/kontakt.
  2. Użytkownikom zaleca się aby zgłaszane reklamacja zawierały co najmniej:
   • oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej),
   • przedmiot reklamacji,
   • wszystkie pozostałe okoliczności uzasadniające reklamację.
  3. Administrator rozpatruje reklamacje niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 6. Zmiany w Serwisie oraz w Regulaminie Serwisu
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do:
   • dokonywania zmian w Serwisie,
   • wprowadzania zmian w Regulaminie.
  2. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu w Serwisie. O każdej zmianie Regulaminu Pixnet zawiadamia m.in. poprzez:
   • pocztę elektroniczną- wiadomość wysłaną na adres e-mail podany przy zakładaniu konta w Serwisie,
   • lub wiadomość prywatną wysłaną użytkownikowi w ramach Serwisu,
   • lub wpis na stronie redakcyjnej Serwisu - http://www.photoblog.pl/photoblog.
  3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmienionym Regulaminie użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia na adres: [email protected] oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia przez Pixnet usług.
  4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Pixnet zakończy świadczenie usług w stosunku do oświadczającego użytkownika, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia opisanego wyżej oświadczenia.
  5. Rozwiązanie bądź wygaśnięcie opisanej wyżej usługi pozostaje bez skutku dla praw nabytych przez Pixnet w trybie określonym w §2 pkt. 3, 4, 7 i 8 Regulaminu.

Regulamin - świadczenia usługi publicznego udostępniania Serwisu Photoblog.pl

 1. Podmiotem świadczącym usługę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), polegającą na publicznym udostępnianiu serwisu internetowego Photoblog.pl, w tym jego powierzchni reklamowej, jest Agora Spółka Akcyjna (dalej zwana "Agorą") z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.937.386 złotych, wpłacony w całości, NIP: 526-030-56-44, adres serwisu korporacyjnego www.agora.pl.
 2. Prawa lub licencje do Serwisu Photoblog.pl zastrzeżone są na rzecz Agory, a prawa lub licencje do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Agory lub odpowiednio na rzecz podmiotów (w tym użytkowników serwisu Photoblog.pl), których materiały - na podstawie współpracy z Agorą lub kontrahentem Agory Pixnet Sp. z o.o. (dalej zwana "Pixnet") z siedzibą w Gdyni ul. Świętojańska 104a/1 - są udostępniane na stronach serwisu internetowego Photoblog.pl. Zarówno serwis internetowy Photoblog.pl, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisie internetowym Photoblog.pl, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych w nich zawartych.
 4. Mogą Państwo korzystać z serwisu internetowego Phtoblog.pl oraz z utworów, przedmiotów praw własności intelektualnej oraz baz danych w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Agory oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Agorą lub Pixnet - są udostępniane na stronach serwisu internetowego Photoblog.pl.
 5. O ile co innego nie wynika z informacji prezentowanej przy danym materiale, mogą Państwo zamieszczać odnośniki prowadzące do udostępnianych na stronach serwisu internetowego materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisie internetowym Photoblog.pl. Nie zezwalamy jednak na zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych w serwisie internetowym Photoblog.pl na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 6. O ile co innego nie wynika z poszczególnych usług udostępnianych w obrębie serwisu internetowego Photoblog.pl treści udostępniane są Państwu nieodpłatnie. Ewentualne odpłatne udostępnienie treści w Serwisie Photoblog.pl wymaga zawarcia odrębnej umowy określającej zakres i zasady odpłatnego udostępnienia treści oraz wysokość należnego z tego tytułu wynagrodzenia.
 7. Niniejszy "Regulamin świadczenia usługi publicznego udostępniania Serwisu Photoblog.pl" nie narusza praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach serwisu internetowego Photoblog.pl.
 8. Korzystanie z serwisu Photoblog.pl jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  • minimalne wymagania: łącze internetowe o przepustowości 1Mb/s; komputer z procesorem Celeron 2.4GHz; 1GB pamięci operacyjnej RAM i 128MB pamięci ram karty graficznej,
  • optymalne wymagania: łącze internetowe o przepustowości co najmniej 3Mb/s; komputer z procesorem Core 2 Duo 1.6GHz, Intel Atom N330 lub lepszym; 2GB pamięci RAM.
 9. Zasady udostępniania konta w serwisie Photoblog.pl oraz zamieszczania i utrzymywania treści w Serwisie Photoblog.pl określa regulamin http://www.photoblog.pl/regulamin.
 10. Zasady odpłatnego zamieszczania reklam w serwisie Photoblog.pl przez Agorę określają "Zasady ogólne zamieszczania reklam w portalu Gazeta.pl" dostępne pod adresem http://bi.gazeta.pl/im/0/13169/m13169390,ZASADY-GAZETA-2013.pdf wraz ze "Specyfikacją techniczną produktów reklamowych portalu Gazeta.pl" dostępną pod adresem http://adv.gazeta.pl/pub/inb/reklama/specyfikacja.pdf. W celu złożenia zamówienia na zamieszczenie przez Agorę reklam w serwisie internetowym Photoblog.pl, prosimy o kontakt z działem handlowym, pocztą elektroniczną na adres [email protected].
 11. Polityka cookies i innych podobnych technologii:
  • W związku z udostępnianiem serwisu internetowego Photoblog.pl Agora stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach serwisu Photoblog.pl. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Photoblog.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
   • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • W ramach serwisu internetowego Photoblog.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
   • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
   • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  • Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach serwisu internetowego Photoblog.pl, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym Photoblog.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
  • Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Photoblog, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Agorą reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
  • Ochrona prywatności stała się jednym z kluczowych zagadnień w rozwoju Internetu i związanego z nim handlu elektronicznego. Jako wydawca serwisów internetowych uczestniczymy aktywnie w inicjatywach i programach mających na celu stworzenie standardu ochrony prywatności w Internecie. Jeśli reguły takie zostaną wypracowane, poddamy weryfikacji naszą politykę ochrony prywatności oraz zabiegać będziemy o uzyskanie stosownego certyfikatu.
  • W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej przez Agorę polityki prywatności, prosimy o kontakt na adres wskazany w punkcie 1. lub pocztą elektroniczną na adres [email protected],
 12. Reklamacje dotyczące publicznego udostępniania serwisu internetowego Photoblog.pl należy składać pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na adres AGORY podany w punkcie 1 niniejszego regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Agorę. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 13. Niniejszy "Regulamin świadczenia usługi publicznego udostępniania Serwisu Photoblog.pl" dostępny jest:
  • na stronie internetowej pod adresem http://www.photoblog.pl/regulamin w formie umożliwiającej pobranie go oraz wydrukowanie, oraz
  • pod adresem Agory wskazanym w punkcie 1 w formie drukowanej.